Regulamin TRIATHLON IT
Głęboczek, 14 września 2019 r.

1. CEL
Promocja Triathlonu oraz popularyzacja aktywności ruchowej wśród przedstawicieli biznesu.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
owl4corp Marcin Sowiński, NIP 898-002-20-83, 05-515 Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 67b; Triathlon Pro Team.

3. DYREKTOR ZAWODÓW
Marcin Sowiński.

4. WYKONAWCA
GG Promotion Grzegorz Golonko.
www.mtbmarathon.com

5. KONTAKT
Wszelkie informacje związane z zawodami Triathlon IT dostępne są na stronie internetowej www.triathlon-it.pl.
Pytania związane z uczestnictwem w zawodach Triathlon IT można kierować pod adres mailowy: kontakt@triathlon-it.pl.

6. TERMIN, DYSTANS, TRASA
Zawody odbędą się w dniu 14 września 2019 r.
Miejsce startu i meta znajdują się na terenie Hotelu Głęboczek nad jeziorem Głeboczek i jeziorem Forbin.
Zawody zostaną rozegrane na dwóch dystansach:
Sprint:
– pływanie 750 m w jeziorze Forbin, jedna pętla start z brzegu, przewidywana temperatura wody 19-22°C, pianki dozwolone. Limit czasu na pływanie 40 min;
– rower 20 km, trasa prowadzi drogą asfaltową, drafting dozwolony, kaski obowiązkowe. Dozwolone wszystkie typy rowerów z wyłączeniem rowerów czasowych.
– bieg 5 km, 2 pętle po ok. 2,5 km, trasa w większości nieutwardzona.
Limit na całość konkurencji 3 h.
Olimpijski:
– pływanie 1.500 m w jeziorze Forbin, 2 pętle, start z wody, przewidywana temperatura wody 19-22°C, pianki dozwolone. Limit czasu na pływanie 50 min;
– rower 40 km, trasa prowadzi drogą asfaltową, drafting dozwolony, kaski obowiązkowe. Dozwolone wszystkie typy rowerów z wyłączeniem rowerów czasowych.
– bieg 10 km, 4 pętle po ok. 2,5 km, trasa w większości nieutwardzona.
Limit na całość konkurencji 4 h

7. KLASYFIKACJE
– generalna Kobiet,
– generalna Mężczyzn,
– kategorie wiekowe K/M: M/K20 ( <30 lat); M/K30 (30-39 lat); M/K40 (40-49 lat); M/K powyżej 50 lat,
– kategoria drużynowa Sprint, Olimpijka
W kategorii drużynowej będzie brana pod uwagę suma czasów 4-osobowej drużyny Sprint, oraz 3-osobowej drużyny Olimpijskiej.
Do czasu doliczany jest również czas najlepszych zmian. Aby drużyna została sklasyfikowana wszyscy zawodnicy muszą ukończyć całość konkurencji.

– kategoria sztafet SPRINT.

Start sztafet odbywa się razem ze startem konkurencji Sprint. W skład sztafety wchodzą 3 osoby: pływak, kolarz, biegacz. Przekazanie chip następuję przed strefą zmian.

8. NAGRODY
Organizator przewidział nagrody i wyróżnienia:
Za miejsca I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy, za miejsca I-III nagrody rzeczowe, a za miejsce I – statuetkę.
Za miejsca I-III we wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy, za miejsca I statuetkę.

Kategoria drużynowa – statuetki 1 miejsce Sprint/Olimpijka, dyplomy za m-sca II-III

Kategoria Sztafet – statuetki 1 miejsce , dyplomy za m-sca II-III
Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
Do każdej nagrody rzeczowej głównej o wartości powyżej 760 pln brutto Sponsor ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej głównej. Od łącznej wartości nagród zostanie potrącona kwota podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego.
Do każdej nagrody rzeczowej pozostałej o wartości powyżej 760 pln brutto Organizotor ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej pozostałej. Od łącznej wartości nagród zostanie potrącona kwota podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego.
Nagrody rzeczowe o wartości do 760 pln brutto są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).
Nagrody w każdej z kategorii przyznawane będą jeżeli minimum 10 zawodników/5 zawodniczek ukończy w danej kategorii zawody.
Otrzymane nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród, na podstawie protokołu wydania nagrody.

9. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu w zawodach posiadają pracownicy firm. Dokonując zgłoszenia zawodnicy potwierdzają spełnienie tego kryterium. Na życzenie Organizatora zawodnicy okażą podczas weryfikacji dokument tożsamości, a także dokument potwierdzający przynależność do w/w firm i potwierdzenie zajmowanego stanowiska. Zawodnicy dokonają opłaty startowej według obowiązujących stawek. Warunkiem startu jest podpisanie oświadczenia o starcie w zawodach z własnej woli i na własne ryzyko. Minimalny wiek startujących to 18 lat.
Zawodnicy dokonują zgłoszenia poprzez umieszczony na stronie internetowej www.triathlon-it.pl link do systemu rejestracji DO:ST:AR:TU, potwierdzając znajomość oraz akceptując warunki regulaminu. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia, nazwiska i/lub nazwy zespołu na materiałach promocyjnych i reklamowych wydarzenia Triathlon IT oraz innych organizowanych przez MiloTeam owl4corp, a także komunikacji związanej z tymi projektami zarówno Organizatorów i wszystkich Partnerów projektów, w tym komunikacji promocyjnej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich polach eksploatacji.
Zawodnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzenia Triathlon IT ze zgodą na wysyłanie informacji email odnośnie imprezy, newslettera oraz materiałów promocyjnych Organizatora oraz Partnerów wydarzenia.

Zawodnicy wyrażają również zgodę na publikowanie swoich dat urodzenia (rok urodzenia) na liście startowej oraz liście wyników zawodów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej wydarzenia oraz stronach internetowych Partnerów.

10. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA
Zgłoszenie zawodnika startującego indywidualnie odbywa się poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej www.triathlon-it.pl linku rejestracyjnego. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu następuje przekierowanie na stronę płatności. Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia oraz wysokości opłaty startowej decyduje data dokonania wpłaty na konto Organizatora.
Zgłoszenie drużyny odbywa się poprzez zapisy drużynowe. Każdy z członków drużyny wypełnia swój formularz zapisowy wpisując w polu drużyna “nazwę drużyny”. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu następuje przekierowanie na stronę płatności. Istnieje możliwość płatności zbiorczej na wskazane w regulaminie konto.

Zawodnik biorący udział w starcie drużynowym jest również klasyfikowany indywidualnie.

11. DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostanie przekierowany na stronę płatności, gdzie do wyboru będzie miał następujące opcje:
1. przelew tradycyjny – każdy zawodnik otrzymuje indywidualną wiadomość e-mail z potwierdzeniem wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz danymi do dokonania przelewu za opłatę rejestracyjną,
2. e-przelewy oraz płatności kartami płatniczymi za pomocą systemu Przelewy24.

12. WYNIKI
Wyniki rywalizacji będą zamieszczone na stronie internetowej www.triathlon-it.pl.

13. PAKIETY STARTOWE, STREFA ZMIAN
Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów (Hotel Głęboczek) odbywać się będzie w dniu zawodów 14 września 2019 r. w godz. 8.00 – 11.00.
W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma m.in: koszulkę, numer startowy, czepek, chip do pomiaru czasu, pakiet informacyjny na temat zawodów i inne. Na mecie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal ukończenia zawodów.
Obowiązkowe wstawianie rowerów do strefy zmian – w dniu 14 września 2019 r. w godz. 9.00 – 11.30. Odbiór rowerów ze strefy zmian – w dniu 14 września 2019r. w godz. 15.00 – 16.00.

14. OPŁATY REJESTRACYJNE
Opłata rejestracyjna obejmuje: pakiet startowy, napoje i odżywianie podczas wyścigu, regeneracja na lini mety. Istnieje możliwość wykupienia Pasta Party 13 września oraz Sport&Business Party 14 poprzez formularz zgłoszeniowy.

Start indywidualny Sprint i Olimpijski:
–  do dnia 31 sierpnia – 250 PLN
–  po 31 sierpnia – 400 PLN

Start drużynowy Sprint i Olimpijski opłata za 4 osoby,
–  do dnia 31 sierpnia – 1 000 PLN
–  po 31 sierpnia – 1 500 PLN

Start Sztafety Sprint
–  do dnia 31 sierpnia – 300 PLN
–  po 31 sierpnia  – 600 PLN

* Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Wysokość opłaty startowej zależna jest od daty wpływu na konto. W przypadku rezygnacji z zawodów po dokonaniu wpłaty wpisowe nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach istnieje jednorazowa możliwość przepisania opłaconego zawodnika.
dane do wpłaty
owl4corp Marcin Sowiński, NIP 898-002-20-83
05-515 Nowa Iwiczna, Zimowa 67b
Bank Handlowy 41 1030 0019 0109 8510 0002 0890

15. REZYGNACJA
Po dokonaniu rejestracji i opłat uczestnik zostaje wpisany na listę startową umieszczoną na stronie internetowej www.triathlon-it.pl.
W razie rezygnacji dokonane opłaty nie będą zwracane.

16. ODWOŁANIE IMPREZY
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. W sytuacji, gdy odwołanie imprezy nastąpi z winy Organizatora i z przyczyn od niego zależnych, uczestnikom przysługuje zwrot dokonanej opłaty rejestracyjnej. W wypadku przyczyn niezależnych od Organizatora albo takich, których nie uniknął zachowując należytą staranność w działaniu, a w szczególności w wypadku zaistnienia siły wyższej lub decyzji Dyrektora Zawodów o odwołaniu imprezy ze względów bezpieczeństwa, zwroty opłat nie przysługują.

17. UWAGI KOŃCOWE
Wszelkie spory dotyczące spraw związanych z Triathlon IT należy składać na piśmie do Organizatora na adres: owl4corp Marcin Sowiński (ul. Zimowa 65B, 05-515 Nowa Iwiczna, mail: marcin.sowinski@hotmail.com), w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wydarzenia listem poleconym (decyduje data doręczenia). Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Organizator ma 30 dni na rozpatrzenie każdej ze spraw. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

18. UWAGI KOŃCOWE ORAZ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne, poza sytuacją gdy organizatorzy ocenią, że ich przeprowadzenie byłoby niebezpieczne dla uczestników (siła wyższa).
Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa zarówno na trasie pływackiej, biegowej jak i rowerowej. Podczas jazdy rowerem obowiązuje zawodników używanie zapiętych kasków rowerowego. Kask rowerowy musi być założony i zapięty przed podjęciem roweru ze stojaka w strefie zmian oraz nie może być rozpięty przed odstawienie roweru na stojak w strefie zmian. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Wszelkie naprawy roweru muszą być dokonane samodzielnie przez zawodnika.
Po przekroczeniu linii mety zawodnik będzie miał możliwość skorzystania ze strefy gdzie dostępne będą napoje oraz jedzenie.
W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.
Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Nowa Iwiczna, 1 luty 2019 r.